English Verb - To Shut

Infinitive - to shut
Present participle - shutting
Past participle - shut


1. Present Tense

Singular
I shut
You shut
He/she/it shuts
Plural
We shut
You shut
They shut

2. Present Progressive Tense

Singular
I am shutting
You are shutting
He/she/it is shutting
Plural
We are shutting
You are shutting
They are shutting

3. Past Tense

Singular
I shut
You shut
He/she/it shut
Plural
We shut
You shut
They shut

4. Present Perfect Tense

Singular
I have shut
You have shut
He/she/it has shut
Plural
We have shut
You have shut
They have shut

5. Present Perfect Progressive Tense

Singular
I have been shutting
You have been shutting
He/she/it has been shutting
Plural
We have been shutting
You have been shutting
They have been shutting

6. Past Progressive Tense

Singular
I was shutting
You were shutting
He/she/it was shutting
Plural
We were shutting
You were shutting
They were shutting

7. Past Perfect Tense

Singular
I had shut
You had shut
He/she/it had shut
Plural
We had shut
You had shut
They had shut

8. Past Perfect Progressive Tense

Singular
I had been shutting
You had been shutting
He/she/it had been shutting
Plural
We had been shutting
You had been shutting
They had been shutting

9. Future Tense

Singular
I will shut
You will shut
He/she/it will shut
Plural
We will shut
You will shut
They will shut

10. Future Progressive Tense

Singular
I will be shutting
You will be shutting
He/she/it will be shutting
Plural
We will be shutting
You will be shutting
They will be shutting

11. Future Perfect Tense

Singular
I will have shut
You will have shut
He/she/it will have shut
Plural
We will have shut
You will have shut
They will have shut

12. Future Perfect Progressive Tense

Singular
I will have been shutting
You will have been shutting
He/she/it will have been shutting
Plural
We will have been shutting
You will have been shutting
They will have been shuttingConjugated Verbs - Click Here